Prečítajte si návod na použitie, návod sa vzťahuje len na Hydrogel zakúpený u nás.
 
Návod na stiahnutie: Hydrogel – návod na použitie
 
Hydrogel je pomocná pôdna látka, práškový koncentrát, ktorý vo vodnom prostredí silno napučí a vytvára stabilný gél. Častice Hydrogelu viažu najmenej 250 násobok vody a po obalení koreňov rastlín ich zásobujú vodou. Tým zmenšujú straty pri presadzovaní alebo pri  preprave a skladovaní rastlín. Po presadení rastliny do pôdy Hydrogel zaisťuje lepší kontakt koreňov rastlín s pôdou.
Rozsah a spôsob použitiaHydrogel sa používa k miešaniu so substrátom alebo zeminou pri výsadbe stromov a kríkov v dávke 250 – 350 gramov Hydrogelu na 100 litrov substrátu (3 až 4 gramy na 1 liter substrátu). Substrát, ktorý by nemal byť veľmi vlhký, sa najskôr zmieša s Hydrogelom a potom sa zvlhčí pokropením vodou. Pri plošnom použití, napr. na trávniky, sa používa dávka max. 30 gramov na štvorcový meter s následným zapravením do pôdy a zaliatím.
Aplikácia namáčaním koreňov (malé rastliny)Koreňový systém sa dôkladne namočí vodou, potom sa popráši Hydrogelom a znovu sa opatrne pokropí vodou.
Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práciPOZOR! Hydrogel v prítomnosti vody alebo vlhkosti vytvára extrémne klzký povrch. Pri zachádzaní s prípravkom dbajte na bezpečnostné opatrenia a pravidlá. Pri manipulácii používajte ochranné okuliare, doporučené je použitie masky alebo respirátora proti prachu. Pri práci nejesť, nepiť, nefajčiť. Pred pracovnými prestávkami a po skončení práce umyť ruky vodou a mydlom.
Prvá pomocPri kontakte s očami: dlhšiu dobu vyplachovať oči veľkým množstvom vody, pi problémoch vyhľadať lekára.Pri kontakte s pokožkou: omývať vodou a mydlom, vyzliecť znečistený odev.Pri požití: pri problémoch vyhľadať okamžite lekársku pomoc.
Podmienky skladovaniaSkladovať v neporušených originálnych obaloch pri teplote +5 až + 50 °C. Obaly je možné po dôkladnom vyprázdnení odovzdať do separovaného odpadu alebo na recykláciu. Uchovávajte mimo dosah detí a oddelene od potravín, nápojov a krmív (S2, S13).
Hmotnosť balení: 0,2; 0,5; 1; 5; 10 a 25 kg
Použiteľnosť: 4 roky od dátumu výroby (pri skladovaní v pôvodných obaloch)
Obsah rizikových prvkov splňuje zákonom stanovené limity v mg/kg. Pomocné látky: kadmium 1, olovo 10, ortuť 1, arzén 10, chróm 50.
 
Výrobca: Degussa AG, Creavis Technologies Inovation, Backerpfad 25, Krefeld, Nemecko

Dodávateľ

HYDROGEL – SK s.r.o., Zátočná 225/7, 01313 Rajecké Teplice, IČO: 48 256 072, DIČ: 2120108540
Neplatca DPH.

hydrogel balení  Krystaly hydrogelu   Hydrogel SK - hydrogél Slovensko

hydrogel květinářství a zahradnictví  hydrogel na pole a do zemědělství  hydrogel výsadba  hydrogel pro orchideje

hydrogel v lesnictví  hydrogel pro zemědělství  hydrogel pro stromy  hydrogel do truhlíku a květináčů

Hydrogel: